top of page

Keramiska analyser

Keramiska fynd är ett massmaterial på vissa platser från vissa perioder och varierande från område till område. På andra platser är keramikfynden små och få, men utgör ofta de enda, mera komplexa kulturhistoriska objekt som ge kunskap om fornlämningen och de aktiviteter som ägt rum där.

Keramiska fynd uppdelas i kärl och teknisk keramik. Det senare är en beteckning för en grupp av föremål som inte är vanliga kärl. Däremot har de ofta haft en funktion inom olika hantverk. Det rör sig exempelvis om vävtyngder, sländtrissor, deglar, gjutformar, perforerade cylindrar, lerskivor och eldbockar. Därtill kommer anläggningsdelar som ugnsväggar (låg- och högtemperaturugnar), och lerfodringar. Analyser av dessa föremål utnyttjar samma metoder men frågorna rör i större omfattning funktionaliteten och funktionen av föremål/anläggningar.

Projektering av keramikprojekt- analysuppdrag i nära samarbete med arkeologen


Det viktigaste ledet i alla analysprojekt är projekteringen. Här formuleras de specifika frågeställningarna till materialet. Frågeställningarna till keramiken skall inte bara vara anpassade till hela utgrävningens övergripande frågeställningar men även till de metoder som man väljer för analysen. Projekteringen kan ske innan utgrävningen har börjat eller efter utgrävningen inför fyndbearbetningen – båda delarna har såväl fördelar som nackdelar. SKEA har mångårig erfarenhet av denna typ av projektering som oftast garanterar ett användbart resultat.

Prislista

Tunnslipsnanalys: 3000 sek/ st

- Inklusive provberedning och rapporttid:

Termisk analys: 600 sek/st

Övriga analyser: enligt offert

Övrigt analysarbete (timtaxa): 700 sek/t

Teknologisk registrering, kärlrekonstruktion, datering m.m.


Ofta kan en grundlig teknologisk registrering och kulturhistorisk tolkning av ett fyndmaterial besvara de arkeologiska frågorna till fynden.


En teknologisk registrering i fullskala omfattar observation av magringskvalitet och –art, kärldel, ytbehandling, bränning och sekundära funktions/depositionsspår på varje enstaka skärva relaterat till skärvans tjocklek och vikt som statistiska parametrar. Alla mynnings- och bottenskärvor samt alla ornerade skärvor ritas. Mynnings- och bottendiametrar beräknas och utnyttjas för rekonstruktionsförsök på kärlens ursprungliga form. Rekonstruerade kärlformer, dekorerade skärvor och godsbeskrivningarna bilder sedan underlag för en typologisk datering. Sammansättningen av olika kärltyper inom boplatsområden diskuteras i förhållande till ett funktionellt hushållsinventarium. Skärvornas fördelning och bevaringstillstånd avspeglar organisationen av olika aktivitetsområden och graden av aktivitet.

För gruppen av teknisk keramik rör registreringen råmaterialen och deras blandning samt formgivning på samma sätt som för kärl. Effekterna av användningen av den tekniska keramiken spelar dock en större roll i registreringen – särskilt för de
föremål och anläggningar där värme har spelat huvudrollen i funktionen. För resterna av järnreduceringsugnar är speciellt värmepåverkan och bränningsatmosfären (reduktion-oxidation) från insidan ut mot ugnsväggens utsida (värmegradienten) en viktig källa till att förstå processen i ugnen och hur många gångar den använts. Lagningar kan förekomma på ugnsväggar och även på deglar och lerfordringar och berättar om omhändertagandet av dessa föremål.

 
Denna registreringsmodell anpassas till att motsvara behoven i den aktuella frågeställningen på ett kostnadseffektivt sätt.

Arkeometriska analyser


Det är mycket viktigt att välja rätt metoder, som på ett kostnadseffektivt sätt kan ge väl underbyggda resultat. SKEA arbetar efter samma analyspyramid som har varit standard på Keramiska Forskningslaboratoriet i snart tre decennier. 


Pyramiden organiserar arbetsinsatts i förhållande till storlek på det urval av keramikprov som man jobbar med och uppdelar arbetsinsatsen i ett antal nivån. Ju högre upp i pyramiden ju mera avancerade är analyserna som ingår och desto precisare måste de vetenskapliga frågorna vara. För varje analysnivå som har genomförts utvärderas resultaten i förhållande till den ursprungliga problemställningen. Detta säkrar kostnadseffektivitet eftersom analysen inte går ut över vad som krävs för ett tillfredsställande svar på frågeställningen. Det tillsäkrar också bra förutsättningar för ett gott resultat av de mera avancerade metoderna högre upp i pyramiden.

Metoder:

  • Mikroskopering av tunnslip av keramiska material –ger detaljerade upplysningar om materialval och godssammansättningar, uppbyggnadsteknik, inträngda material relaterade till funktion m.m.

  • Termiska analyser – bränningstemperatur, bränningsatmosfär och materials termiska egenskapar

  • Kemiska analyser/P-ED-XRF  m.m. – bestämning av t.ex. metallinklusioner i ugnsväggar/deglar och ytbehandlingar på kärl.

SKEA har mångårig erfarenhet inom området och kommer att fortsätta ett redan existerande samarbete med KFL, GAL (Geoarkeologisk Laboratorium, SHMM) och AFL (Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet). 

Rapporter


SKEA framställer detaljerade rapporter med tolkade analysresultat diskuterade i förhållande till de arkeologiska problemställningarna. Innehållet kommer att presenteras för och diskuteras med uppdragsgivaren innan rapporten färdigställs för att säkra att alla frågor är besvarade och inga oklarheter förekommer. Formen på rapporten bestäms av uppdragsgivaren – som teknisk rapport (papper/pdf), som bilaga eller som kapitel i utgrävningsrapporten.

bottom of page