top of page

Kunskapsförmedling & kompetenshöjning

I förhållande till de keramiska fyndmaterialens komplexitet är den kortvarige arkeologiska grundutbildningens införing i keramikfenomenet bristfällig. Ändå antas grundutbildade arkeologer ha tillräcklig kunskap för att kunna tolka keramiska fyndmaterial från en 6000 år lång period. Kunskapen måste av nödvändighet vara schematisk och är ofta begränsad till datering av enstaka karakteristika. Den bredare funktionella tolkningen och den specifika källkritiken som arbetet med keramiska fynd fordrar saknas i ganska stor utsträckning. Efterutbildande kurser och assistans i utformningen av vetenskapliga program m.m. kan öka såväl kunskapen om som intresset för keramik i stort och den lokala keramiska historien i synnerhet.​

SKEA erbjuder

  • Anpassade kurser i ceramologi (läran om keramik som material och kulturhistoriskt objekt) och i registrering av keramik. Specifikt innehåll, varighet, antal kursdeltagare m.m. avtalas mellan SKEA och uppdragsgivaren.
     

  • Utbildning och handledning av arkeologisk personal i registreringsteknik.
     

  • Faktagranskning av texter rörande keramiska material och frågeställningar.​​

SKEA har docentkompetens och pedagogisk erfarenhet från universitetsundervisning och doktorand-handledning i flera europeiska länder samt bred internationell litteraturinsikt.

Prislista

Timtaxa: 700 sek/ t

bottom of page